POLITIKA ZASEBNOSTI ZA OBDELAVO PODATKOV

Organizacija BREWWOOD, d.o.o., mora zagotoviti, da bo pridobljeno soglasje izrecnoprostovoljno danospecifično in informirano ter pridobljeno z izjavo ali »jasnim privolitvenim dejanjem«; slednje pomeni, da je za veljavnost soglasja potrebna aktivnost (ne pasivnost) posameznika pri tem, ko se izjavi da želi in dovoli obdelavo svojih osebnih podatkov.

Pogoj »prostovoljno dano« soglasje tako ni izpolnjeno, če je soglasje pridobljeno preko »vnaprej obkljukanih polj«. O prostovoljno danem soglasju tudi ne moremo govoriti, če posameznik nima pristne in proste izbire pri odločitvi, ali bo obdelavo svojih podatkov dovolil ali ne.

Tudi način za preklic privolitve mora biti enako enostaven kot podaja privolitve. Posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

V nadaljevanju smo Vam pripravili predlog soglasij za obdelovanje osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine BREWWOOD.

Tvoja zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje našo politiko, ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje tvojih osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših uslug se ta politika lahko spremeni, zato te prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših spletnih vsebin in storitev, ponovno preveriš. Z uporabo naših spletnih vsebin in storitev soglašaš z našim načinom ravnanja s podatki.

1. Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni podjetje BREWWOOD, d.o.o., ki določa namene in sredstva obdelave tvojih osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi organizacija).

Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja tvojih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne trgovine: uporabnik pomeni fizično osebo, ki obiskuje in nakupuje v spletni trgovini BREWWOOD, ter s to Politiko zasebnosti predpisanimi identifikacijskimi sredstvi in se strinja s to Politiko zasebnosti.

Osebni podatek(i): pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na kupca spletne trgovine oz. uporabnika ostalih spletnih vsebin in storitev.

Uporabniki ostalih spletnih vsebin in storitev: pomeni fizično osebo, ki koristi spletne vsebine oz. se udeležuje dogodkov upravljavca.

Podpora uporabnikom: podpora uporabnikom pomeni storitev, ki omogoča komunikacijo med upravljavcem in uporabniki spletnih vsebin in storitev.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

2. Uvod

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje BREWWOOD, d.o.o., Podgorska ulica 49, 1330 Kočevje, matična številka 8399964000. Tvoji osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko prebereš v nadaljevanju.

3. Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov?

Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se obrni na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V organizaciji smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali Domna Pečka­­­­­­­­­­, e-mail: domen@brewwood.eu.

4. Kdo ima dostop do tvojih podatkov in komu jih posredujemo?

V nekaterih primerih osebne podatke posredujemo pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu obdelujejo osebne podatke. Z vsemi pogodbenimi obdelovalci imamo sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, v katerih je podrobneje opredeljeno za katere namene se lahko osebni podatki obdelujejo in na kakšen način so pogodbeni obdelovalci dolžni zagotavljati ustrezno zavarovanje osebnih podatkov.

Podatke lahko posredujemo tudi organizacijam, ki imajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v veljavni zakonodaji, tvoji osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju. Nekateri osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu podatkov v ZDA. Pogodbeni obdelovalec podatkov v ZDA je ustrezno samo-certificiran v okviru zasebnostnega ščita (Privacy Shield) v skladu z nizom strogih pravil o varstvu osebnih podatkov in zaščitenih ukrepov zanje.

5. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Zbiramo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti oz. za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani. V okviru spletne trgovine obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefon, država, podatki o uporabi spletne strani, podatki iz analitičnega orodja Google Analytics Solutions in podatki iz orodja za množično pošiljanje e-mailov. V primeru naročila  na spletne novičke: e-poštni naslov, ime, priimek(poljubno).

6. Zakaj obdelujemo tvoje podatke?

Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za namen izdajanja računov, tržne analize in izboljšav naših storitev, vodenje poslovnih in računovodskih podatkov, izterjavo neplačanih obveznosti, ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja.

Osebne podatke na podlagi tvojega soglasja (polja, ki si jih obkljukal) obdelujemo za namene:

  • obveščanja o poslovnih e-novicah, člankih in spremembah v zakonodaji;
  • analize tvojega spletnega obnašanja in posledično za izboljšavo tvoje uporabniške izkušnje;
  • aktualnih novostih, produktih in storitvah;
  • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva.

7. Kako dolgo hranimo tvoje podatke?

Tvoji podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 6. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica tvojega privoljenja.

8. Kako varujemo tvoje podatke?

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo, na strežnikih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje naše zaposlene delavce.

9. Katere pravice imaš in kako jih lahko uveljaviš?

Zagotavljamo ti uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejema tvoje zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor nameravamo podaljšati rok te bomo o tem obvestili najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo ti omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu.

pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu.

pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu.

pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejiš z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu.

pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu.

pravica do ugovora

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov mail@brewwood.eu ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

10. Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami in širitvijo naših uslug lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh organizacije.

11. Spremembe politike zasebnosti

Ta različica Politike zasebnosti velja od 31. 1. 2020